sản phẩm

Thế giới là một cuốn sách.
Người không đi đâu thì chỉ đọc có 1 trang